Tips och råd

FRÅN SOTNING TILL ELDSTADSBESIKTNING

Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs enligt angivna bestämmelser i de fastigheter som finns i kommunen.

Sotning

Genom sotningen tas brandfarligt sot bort för att minska risken för sotbrand. Rökkanalen i skorstenen rengörs genom att specialborstar dras upp och ner i rökkanalen eller med hjälp av roterande verktyg, enligt den s.k stavmetoden. Sotet tas ut i nedre delen av rökkanalen och rökgasvägarna i eldstaden rengörs. Sotningen har betydelse även ur miljömässig och eldningsekonomiskt synpunkt. En eldstad som rengörs regelbundet förbrukar mindre energi. Läs gärna mer om sotning och brandskydd i vår faktabank ”Tips och råd”.

Vad säger lagen?

Brandskydd i två moment

Sotningsverksamheten har förändrats sedan lagen om skydd mot olyckor ersatte räddningstjänstlagen 2004. Numera skiljer lagstiftningen på sotning och brandskyddskontroll och det har även införts en möjlighet för fastighetsägaren att själv överta ansvaret för sotningen. Sotning av eldstäder och rökkanaler är dock fortfarande obligatorisk.

Sotningen utförs enligt av kommunen fastställda frister men kan även utföras oftare vid beställning av fastighetsägaren. Undantagna från sotningen är imkanaler i bostadskök. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna intervall för att säkerställa en bra funktion men även för att förebygga brandspridning.

Brandskyddskontroll

Brandskydskontroll får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister som kan föranleda brand och skador.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och uppstigningsanordningarna. Den som utför brandskyddskontrollen måste därfär ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Kontroll sker även av rökkanalens insida med en skorstenskamera. Brandskyddskontrollen ska utföras enligt de intervall som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har beslutat.

Eldstadsbesiktning

Besiktning utförs oftast i samband med nyinstallation av eldstäder och skorstenar men även vid ägarbyte och när äldre eldstäder och skorstenar tas i bruk. Rökkanalen kontrolleras med skorstenskamera och täthetsprovas. Avstånd till brännbart material kontrolleras och även att monteringsanvisningen har följts vid nyinstallation. Oftast utförs också en funktionskontroll för att säkerställa att eldstaden fungerar på ett bra sätt.

KONTAKTA OSS

Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll? Kanske har du övriga frågor? Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar under helgfria vardagar).

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss mån-tors mellan 07.00–8.00 och fredagar 07.00 – 15.00 på tel 0454 – 480 26.    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.